سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
حوزه و دانشگاه 
پژوهشگر 
1393/07/01 
ادامه دارد 
حقوق،فقه،مدیریت