.فلسفه حجاب از دیدگاه اسلام
15 بازدید
موضوع: الهیات و معارف اسلامی

 

عالمان دینی و متفکران اسلامی در فلسفه پوشش، با استناد به نصوص دینی،مطالبی آورده اند که از تکرار خودداری میکنیم وبه مطالبی میپردازیم که در ارتباط با زن وچرایی حجاب و پوشش اوست:

1. حرمت بخشیدن به زن

زن مسلمان،تجسم حرمت وعفت در جامعه است،حفظ پوشش به نوعی احترام گذاردن به زن و محفوظ نکه داشتن وی از نگاه های شهوانی و حیوانی است. چنانچه زن، حدود را رعایت ننماید هر بیماردلی به او طمع نموده وبا نگاه آلوده اش حریم زن را می شکند.آن شخصیتی که باید سالم بماند ونسل سالم تربیت کند، تحت تاثیر دیدهای آلوده به گناه به طرف شهوات شوق داده شده ودر نتیجه هویت واقعی اش را فراموش کرده در چنگال بیماردلان و هوسبازان، گرفتار می آید و از منش انسانیش سقوط کرده وبه غرقاب حیوانیت می رود، در قرآن، آنگاه که حدود پوشش را مطرح می سازد به این حکمت اشاره نموده:«ذلک ادنی ان یعرفن فلا یوذین» «این پوشش، نزدیک تر است که زنان به حیا وعفاف شناخته شوند ومورد اذیت نااهلان واقع نشوند. (فتاحی زاده،1373،ص79)

2. مبارزه با نفس

میل به خودنمایی و جلوه گری به مصالحی در سرشت زن، نهفته است که باید در مسیر درست و هدفی والا بکار گرفته شود.بی گمان این گرایش در وجود زن اگر همچون سایر میل ها به درستی به کار گرفته شود،ثمرات مطلوبی خواهد داشت و در جهت کمال او کارآمد خواهد بود و در مسیر فراهم آوردن محیطی مناسب همراه با زندگیش، سودمند خواهد شد.چرا که هیچ گرایش درونی بدون جهت در جان انسان به ودیعت نهانده نشده است.اما اگراین گرایش، مرزی نداشته باشد و خودنمایی و جلوه گری همواره و در همه جا نمود داشته باشد، قطعا فسادآفرین خواهد بود و درایجاد زمینه های ناهنجاری در جامعه تاثیر خواهد کرد، پوشش را می توان مهمترین عامل تعدیل این میل دانست.اشاره ای به این مطلب در کلام علی(علیه السلام)است: «زکات الجمال، العفاف». «زکات زیبایی عفاف است.زیبایی برای زن، سرمایه است اما باید بجا مصرف شود وزکات جمال زن، حفظ عفاف و پوشش است.مانند سازی جمال زن به سرمایه نشانگر آن است که از یک سو سودمند وکارآمد است واز سوی دیگر کنترل شدنی وتعدیل یافتنی می باشدواشاره است به اینکه در صورت مرز شکنی، فتنه انگیز و فساد آفرین خواهد بود.(فتاحی زاده،1373،ص80

3. جواز حضور در اجتماع

بدون هیچ تردیدی، اندام زن به ویژه اگر به آرایه ها وپیرایه هایی،آراسته گردد هیجانبار و هوس آفرین است.از سوی دیگر زن، بخش عظیمی از نیروی انسانی یک جامعه را تشکیل می دهد و درابعاد مختلف فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی و سیاسی می تواند نقش آفرینی عظیمی داشته باشد.اسلام با طرح پوشش زن در حقیقت جواز حضور در اجتماع او را رقم زده است و با دستورات حکیمانه و راهگشایی که در چگونگی منش و روش او ارائه داده از یک سوی این نیروی عظیم را از تباه شدن ودر گوشه ای بی هدف و اثر ماندن نجات داده است و از سوی دیگر جلو فساد گستری و ناهنجاری های ناشی از اختلاط مرد و زن را گرفته است.(فتاحی زاده،1373،ص81).

4. ایجاد امنیت

جامعه موظف است امنیت را در ابعاد مختلف، برای افراد فراهم سازد،بخش عمده ای از این مهم عهده زن است که با حفظ پوشش به این امر جامه عمل بپوشاند.اگر این حریم دریده شود ضمانتی برای سلامتی شخص وجود ندارد، زن چون از این حصار منیع درآمد، در معرض ضربات دبدهای آلوده وقلوب منحرف قرار می گیرد وآرامش خود را از دست داده و نهایتا نجات از تلاطم امواج بلا را نامعلوم می سازد.(فتاحی زاده،1373،ص82)