نکات حقوقی عقد بیمه
11 بازدید
موضوع: حقوق
مفهوم بیمه: 
ماده اول قانون بیمه مقرر می‌دارد « بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می‌کند در ازاء پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد. متعهد را بیمه‌گر و طرف تعهد را بیمه‌گذار و وجهی را که بیمه گذار می‌پردازد حق بیمه و آنچه را که بیمه می‌شود موضوع بیمه می‌نامند.
علی رغم تعریف عقد بیمه توسط قانون گذار ایراداتی بر این تعریف وارد شده بر همین اساس تعریف علمی تر و کامل تر عقد بیمه چنین عنوان شده است. بیمه عملی است که به موجب آن یک نفر در ازای پرداخت مبلغی به عنوان حق بیمه در صورت تحقق خطر حقی  برای جبران خسارت برای خود و یا به نفع شخص ثالثی تحصیل می نماید .این غرامت به وسیله بنگاه یا سازمانی که مجموعه خطرها را بر عهده بگیرد و طبق قواعد آماری آنها را ترمیم می کند پرداخت می شود.
نکته یک: بیمه عقد است
م183 ق.م:
"عقد عبارت است از این که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایندو مورد قبول آنها باشد."
البته بر خلاف ظاهر ماده هر دو طرف میتوانند تعهداتی رو بر عهده بگیرند مثلا در عقد بیمه بیمه گذار وجوهی را میپردازد و بیمه گر تعهداتی را بر عهده میگیرد از همین بیان دو طرفه بودن تعهدات طرفین میتوان پی برد که بیمه عقدی معوض است

بیمه عقدی معین است 
عقد معین عقدی است که در قانون نام خاص دارد و قانونگذار شرایط ویژه و آثار آنرا معین کرده است «صفحه یک جلد اول عقود معین دکتر کاتوزیان»در واقع در عقود معین علاوه بر قواعد عمومی قراردادها که در همه عقود لازم الرعایه است قانون گذار یک سری قواعد خاص را پیش بینی کرده است

بیمه عقدی است که اصولا لازم است.
عقد لازم عقدی است که هیچ یک از طرفین حق بر هم زدن آنرا ندارد مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا بدلایل قانونی قابل فسخ باشد و عقد لازم در برابر عقد جایز قرار دارد که در عقد جایز هر یک از طرفین بدون دلیل هم میتواند عقد را بهم بزند بیمه عقدی لازم است زیرا مطابق مقررات قانون مدنی یعنی ماده 219اصل بر لازم بودن عقود است در مورد بیمه هم باید گفت عقدی لازم است و فقط در برخی موارد که در قانون آمده است می توان این عقد را فسخ کرد و همان طور که بیان شد با اقاله هم این امر امکان پذیر است
از این جهت گفته شد که اصولا عقد لازم است چون بیمه عمر بعنوان یکی از انواع بیمه عقدی جایز است و آنهم تنها از طرف بیمه گذار لذا بیمه عمر در ردیف عقودی که تنها از جانب یکی از طرفین عقد قابل فسخ است مثل عقد رهن قرار میگیرد

بیمه عقدی است مستمر 
عقد مستمر عقدی است که آثار و تعهدات آن در طول زمان ادامه دارد و در مقابل عقد آنی قرار دارد از این جهت بیمه عقد مستمر است که تعهد بیمه گر مبنی بر جبران خسارت تا تحقق تعهد وی وجود دارد و بیمه گذار هم در طول زمان باید به تعهدات خودش عمل نماید

بیمه عقدی است الحاقی
قرارداد الحاقی قراردادی است که از قبل یکی از طرفین شرایط آنرا مشخص نموده و طرف دیگر میتواند آنرا رد کند یا بپذیرد این امر موجب میشود که طرفین در شرایط مساوی نباشند.