فرآیند اصلاح و تربیت زندانیان و نقش زندانبانان
9 بازدید
موضوع: حقوق

متاسفانه امروزه، غالبا با تورم زندان ها رو به رو هستیم، و یکی از دلایل آن بدون شک بازگشت مجدد زندانیان به زندان و تکرار مجدد جرایم می باشد. اما سوال و مسئله اصلی این است که با توجه به آنکه زندان ها قطعا به جهت اصلاح و تربیت زندانیان بنا شده اند پس چرا غالبا زندانیان پس از خروج از زندان مرتکب جرم می شوند و به زندان باز می گردند، در پاسخ می توان به صورت کلی بیان نمود که، بله قطعا زندان ها به جهت اصلاح و تربیت زندانیان بنا شده اند و همچنین آیین نامه ها و دستور العمل ها نیز به صورت حقوقی و ایده آل تدوین شده اند اما این امور(فرآیند اصلاح و تربیت) میسر نمی شود مگر آنکه، موارد فوق الذکر به صورت اجرایی در آیند.

نکته قابل ذکر دیگر این است که امروزه  به واقع زندانیان بیشتر با کارکنان زندان و به طور کلی زندانبانان در ارتباط هستند  و بر یکدیگر اثر می گذارند، اما مسئله این است که آیا زندانبانان واقعا به صورت علمی و مطلوب به وظایف خود عمل می کنند؟ آیا تمامی معیار های مورد نیاز زندانبانی را رعایت می کنند؟ به چه صورت در پیشگیری از تکرار جرم نقش دارند؟ و در نهایت آنکه مهارت های مورد نیاز آنان چیست؟
کلیه این سوالات مجموعا مواردی است که انشاءالله طی چندین یادداشت به آن ها خواهیم پرداخت.
نگارنده: امیررضا قانع